Popularny, bezpieczny i łatwy sposób inwestowania pieniędzy w Polsce, czyli kilka podstawowych informacji na temat lokat bankowych.

   Coraz częściej zadajemy sobie pytanie jak skutecznie inwestować pieniądze. Nie każdy ma ochotę lub wystarczającą wiedzę żeby samodzielnie przeprowadzać transakcje na giełdzie lub rynku forex. Pomijając ryzyko związane z tego typu inwestycjami wymagają one od nas dużo czasu i uwagi. Bardziej zachowawczą i mniej angażującą nasz czas alternatywą są lokaty bankowe. W przypadku lokat nie możemy spodziewać się spektakularnych zysków mamy jednak z reguły gwarancję wolnego i stabilnego wzrostu naszych oszczędności. Przed otwarciem lokaty zachęcamy do zapoznania się z ich rodzajami opisanymi poniżej. Produkty różnią się między innymi pod względem sposobu wypłacania i naliczania zysków oraz terminów na jakie zawierane są umowy.

- Lokaty terminowe - w przypadku lokat terminowych umawiamy się z bankiem na ulokowanie określonej ilości środków na dokładnie ustalony czas. Kapitał oraz zyski zostaną nam wypłacone na koniec trwania umowy.

- Lokaty odnawialne oraz nieodnawialne - lokaty terminowe możemy podzielić również na dwie grupy w zależności od tego czy po zakończeniu terminu lokata zostanie zamknięta a należności przekazane właścicielowi lub automatycznie odnowiona na kolejny okres.

- Lokata dynamiczna - niżej oprocentowana niż lokata terminowa pozwala jednak na wycofanie zainwestowanych środków w dowolnym momencie bez utraty odsetek zgromadzonych do tego czasu.

- Lokata progresywna - umożliwia dodawanie środków do początkowo wpłaconej kwoty w trakcie trwania lokaty. W ten sposób możemy dowolnie zwiększać początkowo zdeponowaną kwotę i wraz z jej wzrostem uzyskać wyższe oprocentowanie lokaty.

- Lokata strukturyzowana - może przynieść nam największy zysk obarczona jest jednak niewielkim ryzykiem, ponieważ część środków inwestowana jest w bardziej ryzykowne instrumenty takie jak akcje, surowce, indeksy giełdowe. W zależności od banku mamy gwarancję zwrotu całości kapitału lub jego większości jednak biorąc pod uwagę przeciętny czas trwania tego typu lokat wynoszący kilka lat nie jest to zbyt pocieszające. Może się okazać, że po trzech latach otrzymamy kwotę, którą początkowo zainwestowaliśmy lub tylko jej zwrot na przykład w osiemdziesięciu procentach.

- Lokata rentierska - polega na ulokowaniu pieniędzy na dłuższy czas, odsetki są nam wypłacane regularnie na dowolne konto zapewniając stały dochód. Taka lokata ma jednak sens tylko w przypadku, kiedy wpłacimy dużą kwotę od której odsetki przyniosą zauważalny zysk.

   Jak widać do dyspozycji mamy kilka wariantów lokat bankowych dzięki czemu możemy wybrać produkt najlepiej spełniający nasze oczekiwania w danej chwili.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze lokaty bankowej?

 • czas trwania lokaty oraz konsekwencje w przypadku wcześniejszego jej zamknięcia,

 • czy jest możliwość założenia lokaty w różnych walutach,

 • wielkość oprocentowania oraz sposób w jaki bank je nalicza,

 • jaka jest minimalna kwota umożliwiająca otwarcie lokaty oraz czy oprocentowanie wzrasta przy większym wkładzie własnym.

Lokata na Nowe Środki
Getin Bank
 • Lokata na 3 i 6 miesięcy
 • Na środki do 200 000 zł
 • Oprocentowanie 0,4%
Lokaty
Wyślij wniosek
Lokata
Inbank
 • Inbank - lokata na wysoki procent
 • Wysokie, stałe oprocentowanie
 • 100% online bez wychodzenia z domu
 • Brak konieczności otwierania kolejnego konta
Lokaty
Wyślij wniosek
eKonto z lokatą
mBank
 • oprocentowanie do 1% nominalnie w skali roku
 • 3 miesiące czas trwania lokaty
 • od 500 do 10 tys. złotych

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Przez nowego Klienta Banku rozumie się klienta będącego osobą fizyczną, który przed dniem złożenia wniosku o otwarcie lokaty dla nowych klientów, nie był stroną umowy z Bankiem na mocy której Bank prowadził na jego rzecz indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub w dniu złożenia wniosku otwarcie lokaty dla nowych klientów nie jest stroną umowy z Bankiem, na mocy której Bank prowadzi na jego rzecz indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Lokata dla nowych klientów otwierana jest z wybranym kontem osobistym. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z prowadzeniem rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z lokatą dla nowych klientów z oprocentowaniem nominalnym w skali roku, znajdują się w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnym w placówkach mBanku, u operatorów mLinii oraz na stronie www.mBank.pl/lokata-dla-nowych-klientow/

Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. znajdujących się na: https://www.mbank.pl/pdf/inwestycje/fundusze/regulamin-swiadczenia-przez-mbank-uslugi-przyjmowania-i-przekazywania-zlecen-nabycia-lub-odkupienia-jednostek-uczestnictwa-w-funduszach-inwestycyjnych.pdf oraz https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/oferta-indywidualna/aktualna-taryfa/. Instrukcja aktywacji usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dostępna jest na https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/.Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Inwestowanie za pośrednictwem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym. Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż:1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania,3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.

Lokaty
Wyślij wniosek
Lokaty
Zestawienie lokat bankowych
 • lokaty w 2018 roku
 • aktualna oferta
 • porównanie najlepszych lokat

Dodaj komentarz
Imię
Komentarz
Dzień między środą a piątkiem:
Proszę wypełnić wszystkie pola.
Dodaj komentarz